ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2559


1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
---2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลและมี FEEDBACK คำชมอย่างน้อย 10 คำชมจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้ โดยเลขที่บัญชีธนาคารสามารถดูได้โดยคลิ๊กที่โลโก้หลังชื่อสมาชิกท่านนั้นๆ
---2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
---2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ ( หรือวันที่มีผู้เซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนผู้ชนะประมูลตามที่อยู่ของผู้ชนะประมูล 13/1/58 ) และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะต้องคืนเงินดังนี้
------- 2.4.1 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทโดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้
------- 2.4.2 หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆได้ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระที่จะคืนได้ ทั้งนี้พระเครื่องนั้นๆจะต้องมีสภาพตรงกับเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ หากสภาพไม่ตรงเงื่อนไขที่เสนอประมูลไว้ เช่น ล้างผิว รมผิวใหม่ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายใดๆได้
--- 2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ตามข้อ 2.4
--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพระเครื่อง 500 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีกฏหมายอาญาต่อไปได้
--- 2.7 ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 3 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้ ( ผู้ตั้งประมูลควรแจ้งเลขที่ส่งพัสดุไปรษณีย์ให้ผู้ชนะประมูลทราบทางเมล์บ๊อกซ์ทุกครั้ง )
--- 2.8 ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายังสถาบันการันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559
--- 2.9 *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- 2.10 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- 2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.12 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.13 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากไม่มีผู้ร่วมประมูลเพื่อตั้งประมูลใหม่ สมาชิกจะต้องแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆทั้งหมด
--- 2.14 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากสมาชิกถูก STOP ( 2 ครั้ง ) ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 2,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับ
--- 2.15 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุกกรณี
--- 2.16 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก STOP การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.17 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปพร้อมกับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกท่านนั้นๆตลอดไป
--- 2.18 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย STOP
--- 2.19 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- 2.20 หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451 และหากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** ครั้งที่ 2-3 ในปีเดียวกัน สมาชิกจะต้องบริจาคเงิน 2,000 บาทและ 5,000 บาทตามลำดับ


3.การประมูล
--- 3.1 ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- 3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- 3.3 การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- 4.1 สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- 5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- 5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- 6.1 คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- 6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
------- 6.3.1 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 3 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักได้เฉพาะค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาท
------- 6.3.2 การชำระเงินนี้หากผู้ชนะประมูลชำระเงินภายใน 4-7 วันหลังปิดประมูล เมื่อมีการคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าส่งพระเครื่องตรวจสอบในครั้งนั้นๆ 600 บาทพร้อมค่าธรรมเนียมการคืนพระเครื่องดังนี้ พระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทคิด 10%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 500 บาท) และพระเครื่องราคา 10,000 บาทขึ้นไปคิด 5%ของราคาพระ(ขั้นต่ำ 1,000 บาท) โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักจากเงินค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชาคิดตามอัตรานี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=805 ) และค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท รวมเป็น 500 บาท ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 600 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่องจากผู้ชนะประมูล )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาทรวม 500 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้แต่ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าธรรมเนียมการจัดส่งพระคืน 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 200 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล ขยายข้อความเพิ่มเติม 13/1/58 )
--- 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 5,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- 6.9 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบ ค่าบัตรรับรองพระเครื่องและค่าจัดส่งพระเครื่องได้ 600 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน ( กรณีผลการตรวจสอบเป็นพระแท้ยังไม่สามารถออกบัตรฯได้ หากผู้ชนะประมูลไม่ประสงค์รับพระหรือขอคืนพระเครื่องตามกฏรับประกันความพอใจ ผู้ชนะประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาทและค่าจัดส่งพระเครื่อง 100 บาทรวมเป็น 200 บาทได้ )
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ ส่วนค่าตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาทผู้ตั้งประมูลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
--- 6.11 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบก่อนโอนเงิน หากผลการตรวจสอบพระเครื่องออกผลเป็นพระสภาพใช้ ผู้ชนะประมูลไม่สามารถใช้อ้างเพื่อจะไม่ขอรับพระที่ชนะประมูลได้ เนื่องจากผู้ชนะประมูลได้เห็นสภาพพระเครื่องตอนเข้าร่วมประมูลแล้ว ดังนั้นจะต้องโอนเงินเพื่อรับพระก่อน หากพิจารณาจากองค์จริงแล้วไม่พอใจ สามารถคืนได้ตามกฏ กติกาความพอใจ 3 วันหลังรับพระได้ เว้นแต่หากผู้ตั้งประมูลเสนอการประมูลด้วยข้อความที่ระบุสภาพพระเครื่องไว้อย่างชัดเจน เช่น สภาพสวย สภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้ ฯลฯ แล้วผลการตรวจสอบพระเครื่องเป็นพระสภาพใช้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการโฆษณาเกินจริง ผู้ชนะประมูลสามารถแจ้งผู้ตั้งประมูลเพื่อไม่ขอรับพระเครื่องได้ เนื่องจากสภาพพระเครื่องไม่ตรงเงื่อนไขที่นำเสนอการประมูลไว้
--- 6.12 กรณีผู้ชนะประมูลแจ้งขอรับพระด้วยตนเองที่สถาบันการันตีพระจะต้องรับพระภายใน 7 วันหลังจากที่ผลตรวจสอบออกและผู้ตั้งประมูลคลิ๊กรับชำระเงินแล้ว หากผู้ชนะประมูลรับพระหลังจากนี้จะไม่สามารถขอคืนพระเครื่องตามกฏ กติกาความพอใจได้ เว้นแต่เมื่อตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าพระเครื่องที่ได้รับมีสภาพไม่ตรงกับที่เสนอขายไว้ เช่น รมดำใหม่ อุดซ่อม แต่งใบหน้า ล้างผิว ทำความสะอาดผิว ผิดรุ่น ผิดปี ฯลฯ

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- 7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- 7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- 8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/auction/
--- 8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- 8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- 8.4 สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และการเปิดการตั้งประมูลต่อเนื่องสมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
--- 8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote )
--- 9.1 สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494 )
--- 9.2 รายการประมูลที่มีสมาชิกโหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน จะถูกยกเลิกรายการประมูลนั้นๆโดยป้าย AUTO STOP ซึ่งเทียบเท่ากับป้าย STOP โดย WEBMASTER แต่ถ้าผู้ตั้งประมูลแจ้งยกเลิกการประมูลเพื่อตรวจสอบก่อนมีผู้โหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าผู้ตั้งประมูลยังไม่ได้ถูก STOP เนื่องจากแจ้งยกเลิกรายการประมูลก่อนแล้ว

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท +ค่าตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาท + ค่าบัตรฯ 100 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
- 11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
- 11.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท
- 11.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง 300 บาทต่อองค์ ( ค่าตรวจสอบ 300 บาทนี้ จะคิดเฉพาะการออกผลพระแท้ออกบัตรฯได้และพระเก๊เท่านั้น หากไม่ออกผลการตรวจสอบหรือออกผลแท้ยังไม่รับออกบัตรฯจะคืนค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 300 บาทนี้เป็นคูปองการันตีพระ )
- 11.4 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
- 11.5 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
--- 13.1 สมาชิกทราบอยู่แล้วว่ามาตรฐานในการออกบัตรรับรองพระเครื่องนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามมาตรฐานของวงการพระเครื่องและไปตามข้อมูลที่พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสถาบันการันตีพระ ดังนั้นผลการตรวจสอบพระเครื่ององค์เดียวกัน อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละมาตรฐานในแต่ละช่วงเวลาได้ และสมาชิกจะไม่นำข้อแตกต่างของผลการตรวจสอบพระเครื่องนี้มาเรียกร้องความเสียหายใดๆกับสถาบันการันตีพระ
--- 13.2 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
--- 13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
--- 13.4 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่อง ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชา(ซื้อ)ต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนที่เช่าบูชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพื่อที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ซื้อ)ต่อไป
--- 13.5 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้เฉพาะสมาชิกของเว็บไซต์ฯเพื่อใช้ประกอบการเช่าบูชาพระเครื่องในเว็บไซต์ฯเท่านั้น ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องในการ recall ตามกฏ กติกาเว็บไซต์ฯทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระเครื่องต่อสมาชิกผู้เช่าพระเครื่ององค์นั้นๆตามกฏหมาย หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- 13.6 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป


14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.การเสนอประมูลพระเครื่องที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ว่า * เลี่ยมทองฝังเพชร* ให้ถือว่าผู้ตั้งประมูลได้รับประกันเพชรว่าเป็นเพชรแท้ด้วยเสมอ

17.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรองบุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

18.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=940
19.หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาน์เตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเมล์ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

20.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯหรือระบุข้อความที่ขัดต่อกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือขัดต่อกฏหมายหรือทำให้สมาชิกเสียประโยชน์

21.กรณีที่มีปัญหาระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาชิกฝ่ายที่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนในเว็บไซต์ฯ เช่น อยู่ในหน้ารายการต่างๆในเว็บไซต์ฯ สำเนาเมล์บ๊อกซ์ที่บันทึกเก็บไว้ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุด

22.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

23. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

24.ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการแทน สมาชิกยินดีให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

25.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php *** หรือสอบถามได้ที่กระดานการใช้งานเว้บไซต์ฯและปัญหาต่างๆนี้ https://www.g-pra.com/webboard/webboard.php?Category=problem

- สรุปย่อข้อที่ปรับปรุงในปี 2559 นี้นะคะ

--- 9.2 รายการประมูลที่มีสมาชิกโหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน จะถูกยกเลิกรายการประมูลนั้นๆโดยป้าย AUTO STOP ซึ่งเทียบเท่ากับป้าย STOP โดย WEBMASTER แต่ถ้าผู้ตั้งประมูลแจ้งยกเลิกการประมูลเพื่อตรวจสอบก่อนมีผู้โหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน ทางเว็บไซต์ฯจะถือว่าผู้ตั้งประมูลยังไม่ได้ถูก STOP เนื่องจากแจ้งยกเลิกรายการประมูลก่อนแล้ว

โดยคุณ webmaster1 [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 10:14 น.]โดยคุณ heng9999 (2.5K) [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 11:23 น.] #53168 (1/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เนตรชนก (3.7K) [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 12:43 น.] #53170 (2/285)
โดยคุณ พรชมพู (17.8K)  [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 13:24 น.] #53172 (3/285)
โดยคุณ sabydna (1.3K) [อ. 01 ธ.ค. 2558 - 18:40 น.] #53178 (4/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ jitnobnom (2.1K) [ศ. 04 ธ.ค. 2558 - 09:26 น.] #53195 (5/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เพียงรัก (368) [ส. 05 ธ.ค. 2558 - 20:52 น.] #53211 (6/285)
โดยคุณ korngavee (1.5K) [อา. 06 ธ.ค. 2558 - 08:44 น.] #53213 (7/285)

รับทราบกฏปี 59


โดยคุณ nikron (2K) [อา. 06 ธ.ค. 2558 - 17:25 น.] #53215 (8/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ หมูหก (2.2K) [จ. 07 ธ.ค. 2558 - 19:34 น.] #53222 (9/285)

รับทราบคร๊าบ


โดยคุณ benurban (3.4K) [อ. 08 ธ.ค. 2558 - 13:31 น.] #53228 (10/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ sasitron (86)(3) [อา. 13 ธ.ค. 2558 - 15:32 น.] #53245 (11/285)

น่าจะเปลี่ยน สีตัวหนังสือไว้ว่า ข้อไหนที่ปรับปรุง สมาชิกจะได้รู้ว่า กฎไหนปรับปรุง


โดยคุณ nokchaiyo (3.6K) [จ. 14 ธ.ค. 2558 - 09:23 น.] #53248 (12/285)

รับทราบครับ...โดยคุณ พิศาลสุข (89) [อ. 15 ธ.ค. 2558 - 09:21 น.] #53254 (13/285)

อยากทราบว่าทองคำที่นำมาขายในเวป%ไม่ถึง75ทำไมทางเวปถึงปล่อยให้นำมาขายทำให้วุ่นวายไปหมดต้องยิง%ทองทองไม่ถึง75%ต้องหักเงินต้องตามเงินส่วนต่าง ทำไมไม่ตั้งกฎห้ามนำทอง%ต่ำกว่า75%มาขายในเวปแต่ผมเหนขายกันโครมๆทอง%ไม่ถึง70ด้วยซ้ำไปแต่ก็ขายได้ใครซื้อไปเลี่ยมพระพอขายต่อก็มีปัญหาต้องเสียเงินยิง%ทองต้องถูกหักค่าทองเพราะ%ต่ำผมก็อยากซื้อทอง75%จึงอยากถามว่าทอง75%ผมต้องไปซื้อที่ไหนมันหายากกว่าทองเกรดต่ำกว่าที่ทางเวปกำหนดให้แล้วปล่อยให้ขายให้เปนปัญหาเพื่ออะไรครับรบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ

ตอบโดย webmaster 16/12/58

กรอบทองหรือเลี่ยมทองอยู่กับสังคมพระเครื่องมายาวนานมากกว่า 40 ปีแล้ว และที่ผ่านมาผู้ซื้อทุกคนก็ต้องการทองเปอร์เซ็นต์สูงๆกันทุกคนทั้งนั้น แต่จะมีใครรู้ได้ว่าทองที่ตนเองซื้อมานั้นมีทองคำจริงๆกี่เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันนี้ทางสถาบันการันตีพระได้มองเห็นปัญหานี้จึงได้มีกฏกติกาเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ทองขึ้นเพื่อป้องกันการเอาเปรียบกันในเรื่องเปอร์เซ็นต์ทอง ซึ่งก็ได้ผลดีมาตลอดปีนี้ แต่ทองที่สมาชิกซื้อมาก่อนๆนั้น หากไม่ให้สมาชิกขายก็จะก่อปัญหามากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นหากสมาชิกจะขายก็ควรขายได้แต่ต้องขายตามเปอร์เซ็นต์ทองจริงๆครับ


โดยคุณ Narerut (1.9K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:27 น.] #53262 (14/285)

รับทราบครับ......


โดยคุณ prajuab (4.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:27 น.] #53263 (15/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ lhuksit (45.6K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:30 น.] #53264 (16/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Nunthawat (1.9K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:31 น.] #53266 (17/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ bunpot (3.4K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:31 น.] #53268 (18/285)

รับทราบครับ เห็นด้วยกับสมาชิกท่านนี้ครับ sasitron
น่าจะเปลี่ยน สีตัวหนังสือไว้ว่า ข้อไหนที่ปรับปรุง สมาชิกจะได้รู้ว่า กฎไหนปรับปรุง
โดยคุณ somyot1973 (1.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:32 น.] #53269 (19/285)

รับทราบครับผมโดยคุณ yut157 (1.5K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:33 น.] #53271 (20/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ กล้วยปิ้ง (906) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:34 น.] #53273 (21/285)

รับทราบครับ
โดยคุณ cuntona (5.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:35 น.] #53274 (22/285)

...รับทราบครับ...


โดยคุณ cha-yot_na (1.6K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:35 น.] #53275 (23/285)
โดยคุณ amulet_59 (1.5K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:36 น.] #53277 (24/285)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ pisanlost (3K)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:36 น.] #53278 (25/285)
โดยคุณ ron30 (825) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:37 น.] #53280 (26/285)
โดยคุณ monjirun (7) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:37 น.] #53281 (27/285)

รับทราบครับสมาชิกใหม่ครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับโดยคุณ อ้วนเมืองใหม่ (7.3K)  [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:38 น.] #53282 (28/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ปฏิพัทธ์2539 (1.4K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:38 น.] #53283 (29/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ jitta1924 (403) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:38 น.] #53284 (30/285)

ครับผม


โดยคุณ jitta1924 (403) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:38 น.] #53285 (31/285)

ครับผม


โดยคุณ IARUN46 (4.5K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:38 น.] #53286 (32/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ joepd13 (2.5K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:39 น.] #53288 (33/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ อดิสรณ์ (719) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:39 น.] #53289 (34/285)

ครับผม


โดยคุณ spywarenona (4.7K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:42 น.] #53295 (35/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสาศิริ (817) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:42 น.] #53296 (36/285)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ puttakun666 (846) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:43 น.] #53297 (37/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ไข่มุข (15K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:43 น.] #53299 (38/285)

รับทราบนะครับ


โดยคุณ siamthai (23) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:44 น.] #53300 (39/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสาศิริ (817) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:44 น.] #53301 (40/285)

รับทราบครับผมขอบคุณครับโดยคุณ tanachon (683) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:45 น.] #53303 (41/285)

9.2 รายการประมูลที่มีสมาชิกโหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน จะถูกยกเลิกรายการประมูลนั้นๆโดยป้าย AUTO STOP ซึ่งเทียบเท่ากับป้าย STOP โดย WEBMASTER แต่ถ้าผู้ตั้งประมูลแจ้งยกเลิกการประมูลเพื่อตรวจสอบก่อนมีผู้โหวตพระเก๊ครบ 3 ท่าน
..
.....
จากกรณี..ข้อ9.2 นี้..หากมีการโหวตกลั่นแกล้งกันท่านมีบทลงโทษอย่างไร

ตอบโดย webmaster 16/12/58

หากโหวตกลั่นแกล้ง บทลงโทษเริ่มจากพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราว พักการตั้งประมูลชั่วคราวพร้อมบริจาคเงินการกุศล จนถึงพักการใช้งานสมาชิกเป็นการถาวรค่ะ


โดยคุณ natthawat (2.7K)(2) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:46 น.] #53306 (42/285)
โดยคุณ natthawat (2.7K)(2) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:47 น.] #53308 (43/285)

รับทราบครับผมขอบคุณครับ


โดยคุณ yoy1688 (1.4K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:49 น.] #53311 (44/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ มองดู (1.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:50 น.] #53313 (45/285)

ขอบคุครับ


โดยคุณ อ้วนรถตู้ (1.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:52 น.] #53314 (46/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ จิราวรรณ (5.4K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:54 น.] #53317 (47/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Communits2007 (390) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:54 น.] #53318 (48/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ PATTANA (3.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:54 น.] #53319 (49/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ thanakorn555 (2.9K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:55 น.] #53321 (50/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ oongchat (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:56 น.] #53322 (51/285)
โดยคุณ LEKJUN (17.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:56 น.] #53323 (52/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ pornpipat (8.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:57 น.] #53325 (53/285)

ทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ หมูขุขันธ์ (2.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:59 น.] #53327 (54/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ yupin (657) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 20:59 น.] #53328 (55/285)

รับทราบค่ะ


โดยคุณ ตนสีลม (887) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:00 น.] #53329 (56/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ pumcha (3.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:00 น.] #53330 (57/285)
โดยคุณ กรเมืองกาญจ์ (2.6K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:01 น.] #53334 (58/285)

ขอให้ลงรูปพระได้ไม่เกิน 150 KB ได้ไหมครับ มันเล็กไปความคมชัดไม่ค่อยได้ ไหนๆก็ไปจ้างเขาถ่ายแล้ว ขออีกนิดนะครับผู้ซื้อจะได้ดูกันชัดๆไปเลย


โดยคุณ Ritsurat (3.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:02 น.] #53335 (59/285)

รับทราบครับ แต่อ่านยากไปนิดนึง ขอบคุณครับ


โดยคุณ mingch (4.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:03 น.] #53336 (60/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ เพชรหนองผา (88) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:04 น.] #53337 (61/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ pramual (10.6K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:04 น.] #53340 (62/285)

รับทราบด้วยความขอบพระคุณครับ


โดยคุณ pongjob (205) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:08 น.] #53341 (63/285)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ boonnampa2014 (1.6K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:10 น.] #53343 (64/285)

รับทราบ ขอบคุณครับผม


โดยคุณ Macpra (3.2K)(16) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:11 น.] #53345 (65/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ pracha40 (2.6K)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:12 น.] #53346 (66/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ mix_z2 (290)(3) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:12 น.] #53347 (67/285)

รับทราบคับ


โดยคุณ non_wc (192) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:12 น.] #53348 (68/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ หมูแผ่น (1.9K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:13 น.] #53352 (69/285)

ครับผม


โดยคุณ corpse (3.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:15 น.] #53353 (70/285)รับทราบครับผม


โดยคุณ จิ๋ม_ปากน้ำ (776) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:17 น.] #53354 (71/285)

รับทราบครับเห็นด้วยครับน่าจะลงรูปได้ไม่เกิน150kbนะครับรูปเลิกไปตัดก็ยากครับ


โดยคุณ แควใหญ่ (799) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:17 น.] #53355 (72/285)รับทราบครับ


โดยคุณ ทรงธรรมบ้านสวน (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:18 น.] #53357 (73/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ anu3110 (910) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:18 น.] #53358 (74/285)

ยอดเยี่ยมครับ.....>>>>> >>>>> >>>>> >>>>>


โดยคุณ ทรงธรรมบ้านสวน (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:20 น.] #53360 (75/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ทรงธรรมบ้านสวน (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:20 น.] #53361 (76/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ แต-สุโขทัย (2.5K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:21 น.] #53363 (77/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ toyotachi (6.7K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:22 น.] #53365 (78/285)

รับทราบ


โดยคุณ regcos (3.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:22 น.] #53366 (79/285)

รับทราบครับ...


โดยคุณ chaingame (1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:25 น.] #53367 (80/285)

รับแซ่บ


โดยคุณ BEBOSS (536) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:25 น.] #53370 (81/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ udompub (3.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:26 น.] #53374 (82/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ amath (537) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:27 น.] #53375 (83/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ P_Chumsang (822) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:27 น.] #53376 (84/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ superbid (240) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:27 น.] #53379 (85/285)
โดยคุณ อมพะนํา (390) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:28 น.] #53381 (86/285)

รับทราบและพร้อมปฏิบัติครับผม


โดยคุณ หนุ่มนคร (1.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:32 น.] #53385 (87/285)
โดยคุณ pom53 (4.9K)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:33 น.] #53387 (88/285)

รับทราบครับ ขอขอบพระคุณมากๆครับ


โดยคุณ บารมีคุณย่า (3.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:34 น.] #53389 (89/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ครูสุวิทย์รุ่ง (2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:37 น.] #53391 (90/285)

รับทราบครับ....


โดยคุณ aoyexpress (719) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:37 น.] #53392 (91/285)

รับทราบค่าโดยคุณ ปลากัดป่า (837)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:38 น.] #53395 (92/285)


รับทราบครับ


โดยคุณ bellic (1.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:39 น.] #53396 (93/285)

น่าจะมีกฎว่าถ้าผู้ประมูลได้ใช้กฎความพอใจ3วัน..ผู้ตั้งประมุลสามารถเรียกค่าเสียเวลาได้200บาท..เพื่อเป็นการให้ผู้ร่วมประมูลได้คิดพิจาราณาก่อนเคาะ..น่าจะดีนะครับ


โดยคุณ เหงียนคีทัก (968) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:41 น.] #53397 (94/285)

รับทราบและพร้อมปฎิบัติตามกฏกติกาครับ


โดยคุณ Mdkm11 (835)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:45 น.] #53400 (95/285)

รับทราบครับ.


โดยคุณ กฤษณะเสนา (201)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:45 น.] #53401 (96/285)

รับทราบและพร้อมปฎิบัติตามกฏกติกาครับ


โดยคุณ aun28 (108) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:46 น.] #53402 (97/285)

อ่านเพลินเลยครับโดยคุณ copthep (65) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:46 น.] #53403 (98/285)

รับทราบพร้อมปฎิบัติตามระเบียบครับ


โดยคุณ rachane53 (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:49 น.] #53405 (99/285)

รับทราบ


โดยคุณ tilong (34) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:53 น.] #53406 (100/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ nco29-48 (2.7K)(2) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:54 น.] #53408 (101/285)

ทราบ


โดยคุณ Jo-SWD (4.3K)(5) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:58 น.] #53411 (102/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ โคนันคุง (2.4K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 21:58 น.] #53412 (103/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ แสงสว่างภูธร (460) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:00 น.] #53413 (104/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ kriangkri (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:02 น.] #53414 (105/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ kriangkri (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:02 น.] #53415 (106/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสริมทรัพย์2552 (733) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:05 น.] #53417 (107/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ phakawat (1.2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:05 น.] #53418 (108/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ rachane53 (1.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:08 น.] #53421 (109/285)

รับทราบ


โดยคุณ wat276 (443) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:09 น.] #53422 (110/285)

รับทราบครีบ


โดยคุณ พุทธคุณ2543 (465) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:09 น.] #53423 (111/285)

รับทราบคับ ยินปฎิบัติตามกฏกคับ


โดยคุณ joajae (5.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:14 น.] #53425 (112/285)

รับทราบคับ


โดยคุณ ครู-ซี7 (1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:14 น.] #53426 (113/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ KITTISAK-PRA (3.1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:16 น.] #53427 (114/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ inland (164) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:18 น.] #53429 (115/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ wattana09 (556) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:19 น.] #53431 (116/285)

รับทราบ ครับผ๊ม


โดยคุณ paboo (377) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:20 น.] #53432 (117/285)

รับทราบ


โดยคุณ Somchailu (487) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:20 น.] #53433 (118/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Suppaleak (10.3K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:21 น.] #53434 (119/285)รับทราบครับผม พร้อมปฏิบัติตามกฏทุกประการครับผม


โดยคุณ Chayapol_k (294) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:34 น.] #53437 (120/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เงินทองไหลมา (1K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:39 น.] #53439 (121/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ teehlung (1.8K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:42 น.] #53441 (122/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ช่างสำรวจ (557) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:45 น.] #53442 (123/285)

ทราบแล้วเปลี่ยน


โดยคุณ หมอแคน (380) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:57 น.] #53444 (124/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Pra_kampee (119)(2) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 22:58 น.] #53445 (125/285)

รับทราบครับ พร้อมปฏิบัติตามครับ ขอบพระคุณมากๆครับ


โดยคุณ wattoi (2K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 23:01 น.] #53446 (126/285)

รับทราบโดยคุณ Brilliantgems (1.5K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 23:26 น.] #53448 (127/285)
โดยคุณ sinpet (957)(1) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 23:36 น.] #53450 (128/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ของขวัญ (1.4K) [พ. 16 ธ.ค. 2558 - 23:44 น.] #53452 (129/285)
โดยคุณ AoFzAShi (46) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 00:02 น.] #53454 (130/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ศุภาจาโร (1.2K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 00:13 น.] #53456 (131/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ may1804 (14.7K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 00:20 น.] #53457 (132/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ peterchann (554)(3) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 00:30 น.] #53458 (133/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ aonlotus (208)(8) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 00:35 น.] #53459 (134/285)

รับทราบคราบผม


โดยคุณ ตระกูลทอง (1.8K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 01:01 น.] #53460 (135/285)

มีกฎข้อไหนบ้างครับที่ปรับปรุง


โดยคุณ wongprachan (667)(2) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 01:48 น.] #53461 (136/285)

รับทราบครับ.


โดยคุณ terapong2 (4K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 02:02 น.] #53463 (137/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ conanko (145) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 02:21 น.] #53465 (138/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ sathitslc (276) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 02:32 น.] #53466 (139/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ elephant97 (5K)  [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 03:40 น.] #53467 (140/285)

รับทราบแล้วครับ ขอบคุณครับพี่


โดยคุณ sriubon (2.1K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 03:47 น.] #53469 (141/285)ขอบคุณ


โดยคุณ Loeicity (491) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 04:47 น.] #53470 (142/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ รัตน์ (408) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 04:58 น.] #53471 (143/285)

รับทราบครับโดยคุณ superfat (2K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 05:41 น.] #53474 (144/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ boonchuay2583 (98)(2) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 06:10 น.] #53475 (145/285)

รับทราบครับผม
โดยคุณ นนท์เสลภูมิ (331) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 06:36 น.] #53476 (146/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ t-nonm (3.4K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 07:16 น.] #53478 (147/285)

รับทราบครับ...


โดยคุณ NERAMIT (2.5K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 07:16 น.] #53479 (148/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ปราสาททอง (1.7K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 07:27 น.] #53482 (149/285)

รับทราบครับผม ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ PRAAEAK009 (600) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 07:33 น.] #53483 (150/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ newning (7.4K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:21 น.] #53484 (151/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ panupongkaisema (113) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:24 น.] #53486 (152/285)

รับทราบครับโดยคุณ punongkhai (241) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:31 น.] #53487 (153/285)

รับทราบ :


โดยคุณ เอสเรวดี (751) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:38 น.] #53489 (154/285)

รับทราบครับโดยคุณ mahasup (1.5K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:38 น.] #53490 (155/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ BUDDA (313) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:39 น.] #53491 (156/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ koukeang (258) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:39 น.] #53492 (157/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ Cartoonzaa (357)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:47 น.] #53494 (158/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ cottonboy (2.3K)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:49 น.] #53495 (159/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ Aot100 (131) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:52 น.] #53497 (160/285)

รับทราบครับและเห็นด้วยกับความคิดเห็นเรื่องการลงรูปไม่เกิน150kbกับเรื่องการตั้งกฏถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะมีสีหรือสัญญาลักษณ์อะไรสักอย่างเป็นที่ส้งเกตุขอรับกระผม


โดยคุณ ragmaerim (434)(2) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 08:56 น.] #53498 (161/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ พ่อมดขาว (952) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:22 น.] #53501 (162/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ satelite (818) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:25 น.] #53503 (163/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ dekbannoks (398) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:25 น.] #53504 (164/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เด็กวัดเก่า (276)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:26 น.] #53505 (165/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ binpra (419) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:27 น.] #53506 (166/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ สมเกียรติ7689 (868) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:32 น.] #53507 (167/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ จุกกะเฌอ (798) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 09:55 น.] #53511 (168/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ sak3152 (467)(3) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:02 น.] #53512 (169/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ลูกพ่ออิศวร (282)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:13 น.] #53514 (170/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ สล่าเหลิม (446)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:20 น.] #53515 (171/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ckplaw (49) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:20 น.] #53517 (172/285)รับทราบ


โดยคุณ boomsong (1K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:20 น.] #53518 (173/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ asahi (254) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:29 น.] #53520 (174/285)

ตามนั้นครับ


โดยคุณ สายธารทิพย์ (537) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:39 น.] #53521 (175/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ WIJIT1979 (81) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:42 น.] #53523 (176/285)

รับทราบครับ
เยี่ยมมากครับรับประกัน%ทอง 75%ด้วย


โดยคุณ lag_yai (1.8K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:52 น.] #53524 (177/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ sp-ooy (623) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 10:59 น.] #53525 (178/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ chot98 (677) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 11:09 น.] #53526 (179/285)

รับทราบครับ....


โดยคุณ ขุนเดช (155) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 11:25 น.] #53530 (180/285)

รับทราบ


โดยคุณ goodman_w (147)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 11:34 น.] #53532 (181/285)

ขอบคุณครับ


โดยคุณ noi55 (1.3K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 11:53 น.] #53534 (182/285)

รับทราบ..ครัช


โดยคุณ setthawith (395)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 12:14 น.] #53535 (183/285)

รับทราบครับโดยคุณ blueinsea (509) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 12:17 น.] #53537 (184/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ ปิยะวัตร (244) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 12:25 น.] #53538 (185/285)

รับทราบ ครับโดยคุณ Hai8087 (75) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 12:39 น.] #53540 (186/285)

รับทราบครับ.


โดยคุณ เด็กแมนยู (146) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 13:16 น.] #53543 (187/285)

ผมขอคำชี้แนะด้วยครับทองมาตฐานของการันตรีกำหนดใว้75%แต่พอส่งตรวจทองออกมา56%ไม่ทราบว่าผู้ตั้งประมูลจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเป็นเงินเท่าไรครับและผู้ชนะการประมูลมีสิทธยกเลิกการประมูลได้เปล่าวครับในกรณีไม่หักส่วนต่างเปอร์เซ็นทองให้ครับ


โดยคุณ กุ้งพระบาท (1.1K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 13:38 น.] #53545 (188/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ UB_ACADEMY (141)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 14:10 น.] #53546 (189/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ronsamtambon (307) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 14:13 น.] #53547 (190/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Saree12 (22) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 14:52 น.] #53548 (191/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เก่งบางแก้วฟ้า (130) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 15:00 น.] #53550 (192/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เก่งบางแก้วฟ้า (130) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 15:01 น.] #53551 (193/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Unt2499 (364) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 15:15 น.] #53553 (194/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ วินัย (484) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 15:29 น.] #53555 (195/285)

ครับ...รับทราบ


โดยคุณ เมืองโบราณ (517)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 15:30 น.] #53557 (196/285)

รับทราบข้อมูลดีมากครับ..


โดยคุณ ชลกร99 (675) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 16:17 น.] #53559 (197/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ แต๊กไชยมงคล (33) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 16:46 น.] #53560 (198/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ พีรยุทธ (218)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 16:48 น.] #53561 (199/285)

รับทราบดรับโดยคุณ jaktrawut_999 (102) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 17:14 น.] #53563 (200/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ praram5 (28) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 17:31 น.] #53564 (201/285)

รับทราบคับ


โดยคุณ cjr-group (182) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 17:59 น.] #53565 (202/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ทบทวน (291)(1) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 18:49 น.] #53567 (203/285)

รับทราบครับ...
ที่อยากให้สะดวกมากกว่านี้ กรณีจะตั้งประมูล ไม่น่าจะให้ไปยืนยันด้วยตัวเองนะครับ เพราะไกลและไม่มีเวลาครับ ควรกำหนดให้ยืนยันได้ด้วยเอกสารต่างๆ น่าเพียงพอแล้วครับ สะดวกต่อสมาชิกที่อยากตั้งประมูล


โดยคุณ surathin (527) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 19:30 น.] #53570 (204/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ vorapoj (282) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 19:35 น.] #53572 (205/285)

รับทราบ ครับ


โดยคุณ phee-phang (102) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 20:04 น.] #53573 (206/285)

ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ครับกระผม


โดยคุณ pitashioh (203) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 20:07 น.] #53574 (207/285)

รับทราบครับโดยคุณ pat1234 (838) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 20:17 น.] #53575 (208/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ sahakorn (698) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 20:29 น.] #53577 (209/285)

รับทราบโดยคุณ loveamulet (818) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 20:30 น.] #53578 (210/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ saltiga (166) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 21:28 น.] #53581 (211/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ คนไม่สำคัญ (1.4K)(2) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 21:47 น.] #53582 (212/285)
โดยคุณ 6411171 (2.1K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 22:03 น.] #53584 (213/285)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ Sittisaks (193) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 22:20 น.] #53585 (214/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ nat35 (209) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 22:33 น.] #53587 (215/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ญ่าครู (1K) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 22:44 น.] #53589 (216/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Mbody (71)(3) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 22:48 น.] #53590 (217/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ kamlaingern (332) [พฤ. 17 ธ.ค. 2558 - 23:09 น.] #53592 (218/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ babe74 (1.2K) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 08:40 น.] #53593 (219/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ samphaongoen (132) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 09:26 น.] #53596 (220/285)

ครับผมๆ


โดยคุณ peterboat (424) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 09:50 น.] #53598 (221/285)

รับทราบครับโดยคุณ Dynamic (536) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 09:54 น.] #53600 (222/285)

รับทราบคับ


โดยคุณ เปียโน (8K) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 10:53 น.] #53602 (223/285)

รับทราบ ขอบคุณครับ


โดยคุณ Nop53 (837) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 11:58 น.] #53603 (224/285)

รับทราบครับ.


โดยคุณ nuadpaknam (1.1K) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 12:45 น.] #53608 (225/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ tatelittle (6.7K) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 13:13 น.] #53611 (226/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ kim_kriss (952)(1) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 13:26 น.] #53612 (227/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ miaterpra_punwa (632) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 14:34 น.] #53613 (228/285)

รับทราบครับ สาธุ


โดยคุณ gibie (308) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 15:02 น.] #53616 (229/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ becham (2.2K) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 15:11 น.] #53618 (230/285)

รับทราบ


โดยคุณ banphot13 (3.3K)(7) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 17:45 น.] #53621 (231/285)

รับทราบ


โดยคุณ หนึ่งสองสาม (412) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 18:24 น.] #53622 (232/285)

รับทราบ


โดยคุณ E22EFQ (1.1K) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 19:09 น.] #53624 (233/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ uthai_t (421)(1) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 19:50 น.] #53625 (234/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ saktot (332) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 22:03 น.] #53626 (235/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เสธไอซ์ (1.5K)(3) [ศ. 18 ธ.ค. 2558 - 23:42 น.] #53628 (236/285)

อยากให้ออกกฎเรื่องการจัดส่งของด้วยครับ ราคารวมไม่ถึงพันส่งแบบลงทะเบียน ราคาเกินพันส่งแบบ EMS ผมจับพระไปออกต่อบางทีประมูลชนะจ่ายเงินแล้ว ผมก็เอารูปพระที่ต่อที่อื่นต่อเลย เลยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าผู้ขายจะส่งมาแบบไหน กะวันถึงไม่ถูกครับ บางทีลงทะเบียน ปาไป4-5วัน ยังไม่ถึงมือเลยครับ รบกวนนำไปพิจารณาออกกฎให้ด้วยครับ


โดยคุณ พาหุรัด (1.4K) [ส. 19 ธ.ค. 2558 - 00:51 น.] #53629 (237/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ pla_yim (836) [ส. 19 ธ.ค. 2558 - 11:24 น.] #53635 (238/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ junior_bear (29) [ส. 19 ธ.ค. 2558 - 17:28 น.] #53637 (239/285)

รับทราบ


โดยคุณ narukmint (608) [อา. 20 ธ.ค. 2558 - 02:44 น.] #53638 (240/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ sanya79 (154) [อา. 20 ธ.ค. 2558 - 08:27 น.] #53641 (241/285)

รับทราบคับโดยคุณ ปิดตา (799) [อา. 20 ธ.ค. 2558 - 10:16 น.] #53643 (242/285)

รับทราบ


โดยคุณ alegon (343)(2) [อา. 20 ธ.ค. 2558 - 22:05 น.] #53646 (243/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ bosking (130) [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 09:29 น.] #53648 (244/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ jackies (50)(1) [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 12:38 น.] #53653 (245/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ tom_wvo (83) [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 13:14 น.] #53654 (246/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Pissanu (568) [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 21:06 น.] #53658 (247/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ พรบุรีรัมย์ (113)(2) [จ. 21 ธ.ค. 2558 - 23:27 น.] #53660 (248/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เอิร์น (2K) [อ. 22 ธ.ค. 2558 - 11:43 น.] #53664 (249/285)
โดยคุณ vichan (506) [อ. 22 ธ.ค. 2558 - 15:12 น.] #53666 (250/285)

รับทราบครับ.


โดยคุณ หมีจันทบุรี (2.7K)(2) [อ. 22 ธ.ค. 2558 - 16:32 น.] #53668 (251/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ polma (96) [อ. 22 ธ.ค. 2558 - 18:57 น.] #53669 (252/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ bIGMUM (162) [อ. 22 ธ.ค. 2558 - 20:11 น.] #53670 (253/285)

OK ครับโดยคุณ หนิง_ริมวัง (339)(4) [พ. 23 ธ.ค. 2558 - 07:08 น.] #53671 (254/285)

รับทราบค่ะ ... พร้อมปฏิบัติตาม ... ขอบพระคุณค่ะ


โดยคุณ nongtoeytum (27) [พ. 23 ธ.ค. 2558 - 08:23 น.] #53672 (255/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ แก้วน้อย52 (710) [พฤ. 24 ธ.ค. 2558 - 08:15 น.] #53676 (256/285)

รับทราบ


โดยคุณ ริมฝั่งมูล (547) [พฤ. 24 ธ.ค. 2558 - 21:36 น.] #53682 (257/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ kui60 (689) [ศ. 25 ธ.ค. 2558 - 06:20 น.] #53683 (258/285)

รับทราบครับโดยคุณ kunpoon (48) [ศ. 25 ธ.ค. 2558 - 10:57 น.] #53686 (259/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ anuruk087 (9) [ศ. 25 ธ.ค. 2558 - 14:49 น.] #53688 (260/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ keatkomol (333)(1) [ศ. 25 ธ.ค. 2558 - 19:31 น.] #53690 (261/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ จักราวุธ (9) [ส. 26 ธ.ค. 2558 - 11:55 น.] #53693 (262/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ suwannarat2519 (77) [จ. 28 ธ.ค. 2558 - 06:10 น.] #53695 (263/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ ลูกพ่อ88 (164) [อ. 29 ธ.ค. 2558 - 09:12 น.] #53699 (264/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ TONG1999 (388) [อ. 29 ธ.ค. 2558 - 09:23 น.] #53701 (265/285)

อ่านทุกปี และจำไม่ได้ทุกปี หากมี case มีปัญหา ก็ต้องกลับมาอ่านใหม่อยู่ดี
มันยาว และมันเยอะมาก หมวดหมู่ หัวข้อ ทำสมาชิกอย่างผมจำไม่ได้ 555
แต่ก็ทำตามกฏ ครับ.....


โดยคุณ วาดะห์ (334)(1) [อ. 29 ธ.ค. 2558 - 12:35 น.] #53702 (266/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ amono1 (0) [พ. 30 ธ.ค. 2558 - 10:36 น.] #53704 (267/285)

ทราบครับโดยคุณ อ๋อย77 (2.2K) [พ. 30 ธ.ค. 2558 - 19:47 น.] #53706 (268/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Kuromi (512) [ส. 02 ม.ค. 2559 - 16:44 น.] #54005 (269/285)

หาก%ทองไม่ถึง 75% หลังจากยิง%แล้วไม่ซื้อกรอบทองนั้นจากผู้ตั้งประมูลได้หรือไม่


โดยคุณ supertor (1.8K) [ส. 02 ม.ค. 2559 - 23:20 น.] #54020 (270/285)รับทราบ


โดยคุณ Thegotto (177) [จ. 04 ม.ค. 2559 - 18:58 น.] #54092 (271/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Bamroongwong (38) [อ. 05 ม.ค. 2559 - 07:30 น.] #54099 (272/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ Permsiri (204) [จ. 11 ม.ค. 2559 - 11:35 น.] #54146 (273/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ pairotek (152) [จ. 11 ม.ค. 2559 - 15:10 น.] #54147 (274/285)

รับทราบครับผม


โดยคุณ buddha25 (1.4K) [อ. 12 ม.ค. 2559 - 12:08 น.] #54560 (275/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ prasert99 (513) [อา. 17 ม.ค. 2559 - 10:26 น.] #54823 (276/285)

กรณี ประมูลพระมาราคาต่ำกว่า5000บาทแล้วไม่มีบัตร ผมได้ส่งออกบัตรมาทางการันตรีพระ หลังจากเลยกำหนดประกันความพอใจ7วันแล้ว ซึ่งผลออกบัตรเป็นพระไม่แท้ กรณีนี้ผู้ตั้งประมูลต้องโอนเงินคืนเฉพาะค่าพระ หรือค่าพระ+ค่าตรวจสอบ+ค่าเข้าระบบ+ค่าส่งEMS(500)มาให้ครับโดยคุณ lerm_kawilo (617) [อา. 17 ม.ค. 2559 - 20:54 น.] #54826 (277/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ babyraccoon (5.8K) [อ. 19 ม.ค. 2559 - 15:58 น.] #54840 (278/285)

สงสัยมานานแล้ว สอบถาม เวปมาสเตอร์ หรือผู้รู้ ครับ
กฏ กติกา
6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องราคาต่ำกว่า 10,000 บาทที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมการเข้าระบบตรวจสอบ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน
6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง
ตกลงโอนเงินก่อน หรือที่หลัง ครับ


โดยคุณ babyraccoon (5.8K) [พ. 20 ม.ค. 2559 - 15:40 น.] #54845 (279/285)

เข้าใจละ


โดยคุณ chiradet (63)(1) [พฤ. 04 ก.พ. 2559 - 04:13 น.] #55106 (280/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ เมตตาวารี (79) [พ. 10 ก.พ. 2559 - 23:28 น.] #55144 (281/285)

รับทราบ


โดยคุณ pmniwut (211) [อ. 23 ก.พ. 2559 - 19:38 น.] #55207 (282/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ วิริยะ13 (612) [ส. 12 มี.ค. 2559 - 13:53 น.] #55285 (283/285)

ทำเป็นตารางสรุปค่าใช้จ่าย วิธีที่ต้องทำระหว่างการทำธุรกรรมเป็นตาราง
จะง่ายกว่าการอ่านนะครับ (ตารางและ my map)
ถ้าสนใจให้ผมทำให้ได้นะครับ
ด้วยความเคารพ


โดยคุณ พุทธายะ (447) [ศ. 05 ส.ค. 2559 - 16:15 น.] #56025 (284/285)

รับทราบครับ


โดยคุณ krukit (251)(2) [จ. 05 ก.ย. 2559 - 11:05 น.] #56995 (285/285)

รบกวนครับ
ผลการตรวจสอบพระ ดังนี้
122 # 3อจ590831-138 EQ682728063TH krukit + ดีดวด (334501) ส่งพระตรวจสอบ 1 องค์ พระแท้ยังไม่รับออกบัตร 1 องค์
*** พระสมเด็จหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา เนื้อผง ปี 2511 จ.นครปฐม ***

หากผู้ชนะ (ผมเอง) ไม่ต้องการรับพระ ผู้ตั้งประมูลต้อง โอนเงินคืน เท่าไร ครับ
ขอบคุณครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM