ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แนวทางปฏิบัติในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกระทู้ข้อแนะนำในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=469 เพื่อป้องกันการเสียหายอันจะเกิดขึ้นได้จากการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ฯจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ ดังนี้

-ในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์มายัง สนง.การันตีพระ นั้น สมาชิกจะต้องส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินด้วยทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายของพัสดุไปรษณีย์ขณะนำส่ง หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยการส่งพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินนี้สมาชิกสามารถแนบค่ารับประกันวงเงินเป็นเงินสดตามอัตรานี้ คือ ค่าปฏิบัติการของทางไปรษณีย์ 15 บาท + ค่าธรรมเนียมรับประกัน 500 บาทละ 5 บาท ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรับประกันวงเงิน 5000 บาท ก็จะเสียค่าธรรมเนียม 15 + 50 = 65 บาท ดังนั้นสมาชิกจะต้องแนบเงินสด 65 บาทพร้อมแจ้งความจำนงมากับพระเครื่อง ด้วยทุกครั้ง

-ทางการันตีพระขอชี้แจงความรับผิดชอบในขั้นตอน ** การส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ ** ที่ สนง.การันตีพระทางพัสดุไปรษณีย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
.....ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่เจ้าของพระเครื่องส่งพระเข้าระบบไปรษณีย์จนถึงก่อนที่ทาง สนง.การันตีพระจะรับพัสดุไปรษณีย์ เป็นความรับผิดชอบของทางไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่องผู้ส่ง หากมีการชำรุดของพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมากจนอาจจะเกิดความเสียหายต่อของในพัสดุไปรษณีย์นั้นๆ ทาง สนง.การันตีพระ อาจจะพิจารณาไม่รับพัสดุไปรษณีย์ชิ้นนั้นๆ และทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องทราบเพื่อรอรับพัสดุไปรษณีย์คืนต่อไป
.....ช่วงที่ 2 เริ่มเมื่อทาง สนง.การันตีพระ ได้รับพัสดุไปรษณีย์เข้า สนง.การันตีพระ แล้ว จนถึงกระทำการจัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์แทนเจ้าของพระเครื่อง เป็นความรับผิดชอบของทาง สนง.การันตีพระ ยกเว้น เมื่อพัสดุไปรษณีย์ที่ได้รับอยู่ในสภาพเรียบร้อยก็จริงแต่เมื่อเปิดพัสดุไปรษณีย์ออกดูพบว่าพระเครื่องชำรุดจากการบรรจุที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่แน่นหนา ความเสียหายนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของพระเครื่อง ทั้งนี้ทาง สนง.การันตีพระ จะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องได้รับทราบทันทีที่เปิดพบพระเครื่องชำรุดดังกล่าว และกรณีนี้หากทางเจ้าของพระเครื่องมีข้อข้องใจ สามารถแจ้งขอไฟล์รูปขณะเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ทุกขั้นตอนได้
.....ช่วงที่ 3 เริ่มเมื่อที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรารับพัสดุไปรษณีย์ เข้าระบบ ( โดย สนง.การันตีพระ จะดำเนินการบรรจุและนำส่งพระเครื่องแทนเจ้าของพระเครื่อง ) จนถึงก่อนที่ผู้รับจะเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่อง โดยทาง สนง.การันตีพระ จะเป็นผู้ประสานงานติดตามเรื่องให้จนแล้วเสร็จ
…..ระยะที่ 4 เมื่อทางผู้รับเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แล้ว ถือว่าผู้รับได้รับพระเครื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีผู้อื่นเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนก็ตาม

-กรณีที่สมาชิก ** ส่งพระเครื่องที่มีผู้ชนะการประมูลพระเครื่อง ** มาตรวจสอบก่อนการชำระเงินที่ สนง.การันตีพระ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
.....1.เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับการแจ้งจากผู้ชนะประมูลพระเครื่องว่าให้ส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนการโอนเงินค่าพระเครื่องนั้น ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระเครื่องมายัง สนง.การันตีพระ ด้วยตนเองที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ตึกมงคล หรือทางพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินด้วยทุกครั้ง หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้
.....2.หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมจัดส่งพระเครื่องคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาท ( เป็นค่าปฏิบัติการของทางไปรษณีย์ 15 บาท + ค่ารับประกันวงเงิน 185 บาท คุ้มครองความเสียหาย 18500 บาท ) ซึ่งค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาทนี้ ผู้ตั้งประมูลชำระ 100 บาท และ ผู้ชนะประมูลชำระ 100 บาท
.....3.หากมีการเสียหายในการจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ข้างต้น ทางเจ้าของพระเครื่องจะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย 18500 บาทจากทางไปรษณีย์ ส่วนความเสียหายที่เหลืออยุ่หลังจากได้รับการชดเชยทั้งหมดทุกกรณีแล้ว อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะประมูลคนละครึ่งส่วน ( ส่วนขยายข้อความเพิ่มเติม ) ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง หรือผู้ชนะประมูลพระเครื่องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100 บาทนี้ ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบหรือยอมรับความเสียหายกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้รับการชดใช้ทั้งหมดแล้ว

-กรณีสมาชิกส่ง ** พระบูชา ** มาตรวจสอบยัง สนง.การันตีพระ และแจ้งให้ทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์ EMS ทาง สนง.การันตีพระ จะคิดค่าธรรมเนียมจัดส่ง * พระบูชา * คืนทางไปรษณีย์ EMS อัตรา 200 บาท ต่อครั้ง + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100-200 บาท ( ตามแจ้ง / หากไม่แจ้งถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการส่งทางไปรษณีย์ได้)

-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2553 เป็นต้นไป
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:11 น.]โดยคุณ ไม้มงคล (11600)(1) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:24 น.] #31249 (1/82)
โดยคุณ k9cob (14153) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:28 น.] #31250 (2/82)

2.....


โดยคุณ sweetbee (547) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:29 น.] #31251 (3/82)

3


โดยคุณ nooing (26653) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:37 น.] #31252 (4/82)

4


โดยคุณ suriyan04 (3820) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:38 น.] #31253 (5/82)

ทราบ


โดยคุณ mpower (2663) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:49 น.] #31254 (6/82)

รับทราบครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ sitrayong (2816) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:49 น.] #31255 (7/82)
โดยคุณ กล้วยไข่ (1154) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:52 น.] #31256 (8/82)

โชคดี เราอยู่ใกล้


โดยคุณ ไม้มงคล (11600)(1) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:57 น.] #31257 (9/82)

ขายพระย่อยดีกว่าครับ ไม่ต้องออกบัตร ไม่ต้องส่งแบบประกันของหาย

สรุปว่าถ้าส่งไปออกบัตรที่ชนะการประมูล ต้องแนบเงิน ค่าตรวจสอบ 100 ค่าบัตรรับรอง 100 ค่าส่งกลับ 100 ค่าประกันของสูญหาย 200 รวมทั้งหมด 500 บาทใช่มั้ยครับ


แล้วผู้ที่ชนะการประมูลต้องโอนเพิ่มจากที่ปิดประมูล 200 บาทใช่มั้ยครับ


พระปิดประมูล 2000 บาท ประกันของสูญหาย 18500 บาท อยากให้หายจริงๆๆ

ตอบโดย webmaster 1/07/53

สรุปคือหากประสงค์ส่งแบบไปรษณีย์รับประกันวงเงินจะต้องเพิ่มเงินค่ารับประกันอีกคนละ 100 บาท แต่ถ้าไม่ประสงค์จะส่งแบบรับประกันวงเงินก็ได้ครับ ** หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้ **


โดยคุณ post60 (1014) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 00:08 น.] #31258 (10/82)

...ฉันจะไม่กินข้าวเย็นนนนน....


โดยคุณ bunpot (3062) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 00:12 น.] #31259 (11/82)
โดยคุณ ไก่เดือยทอง (2229)(4) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 01:03 น.] #31260 (12/82)
โดยคุณ kung1015 (1795) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 03:33 น.] #31261 (13/82)

ครับผม


โดยคุณ pusit (1770) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 05:03 น.] #31262 (14/82)

ครับผม


โดยคุณ pui_l (1226) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 06:24 น.] #31263 (15/82)

ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาทนี้ ผู้ตั้งประมูลชำระ 100 บาท และ ผู้ชนะประมูลชำระ 100 บาท


ผู้ตั้งเอาเงินใส่กับซอง ค่าใช้จ่าย 1 องค์ 300 บาท เป็น 500 บาท ผู้ชนะประมูลโอนเงินให้ ค่าพระ + 200 บาท ช่ายม๊ายยยยยยคร๊าพพพพพพพพพ


ตอบโดย webmaster 1/07/53

ถูกต้องแล้วครับ แต่ถ้าหากสมาชิกเห็นว่าพระราคาไม่แพงมากและยอมรับการสูญหายได้ ก็สามารถส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ครับ


โดยคุณ หมูแม่ลา (2839) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 06:44 น.] #31264 (16/82)
โดยคุณ บ้านพระ (4176) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:17 น.] #31265 (17/82)
โดยคุณ sapansoong (1566) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:21 น.] #31266 (18/82)

:


โดยคุณ pimax (2488)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:22 น.] #31267 (19/82)
โดยคุณ มีสวัสดิ์ (1026)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:24 น.] #31268 (20/82)

แพงขึ้นทุกวัน ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นทุกอย่าง ไม่มีลดบ้างหรือครับ


ตอบโดย webmaster 1/07/53

เป็นค่าธรรมเนียมของทางไปรษณีย์ครับ หากสมาชิกยอมรับความสูญเสียได้ก็ส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมครับ


โดยคุณ barame9 (292)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:32 น.] #31269 (21/82)
โดยคุณ jack007 (759) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:54 น.] #31270 (22/82)

พอเพียง...เพียงพอ


โดยคุณ giftisak (198)(3) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 07:55 น.] #31271 (23/82)

สำหรับตัวผมคิดว่า...การประกันพระสำคัญมากเลยนะครับ..เมื่อวานผมก็เพิ่งถามพนักงานไปรษณีย์พอดีเลยครับ...กลัวเหมือนกัน เพราะกว่าจะมาถึงมือเรา ผ่านหลายขั้นตอนมาก..เค้าบอกว่าถ้าเป็น EMSรับประกันแค่ 1000 บาทครับ ไม่แน่ใจนะครับ ถ้าของเราหลักหมื่นก็ไม่คุ้มแล้วเนอะ เสียเพิ่มอีกนิด..สบายใจ เวลามีปัญหาเกิดขึ้นมาจะได้มีคนรับผิดชอบครับ


ตอบโดย webmaster 1/07/53

ค่ารับประกันสูงสุด 20000 บาท โดยมีค่าธรรรมเนียมรับประกัน 215 บาทครับ


โดยคุณ kaksuntech (709) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 08:59 น.] #31272 (24/82)

ทราบครับ


โดยคุณ จ๊าริมน้ำ (28401) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:07 น.] #31273 (25/82)
โดยคุณ thongkum (2116)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:08 น.] #31274 (26/82)

เริ่มวันนี้แล้วซิหนอ ส่วนมากเดินทางไปจัดการเองทุกอย่าง ปลอดภัยดีครับ


โดยคุณ peeradej (2841) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:14 น.] #31275 (27/82)

น่าจะเป็นพระหลักหมื่นขึ้นไปเท่านั้น ที่จะต้งบังคับให้ประกัน

หากเป็นแบบนี้ ราคาพระก็จะต้องสูงขึ้นแน่นอน เพราะต้องบวกค่าบัตร ค่าอะไรต่าง ๆ มากมายตอบโดย webmaster 1/07/53

ไม่ได้บังคับให้สมาชิกต้องประกันทุกครั้งครับ เพียงแต่ต้องเข้าใจว่าการสูญเสียนั้น หากสมาชิกยอมรับได้ก็ไม่ต้องรับประกันครับ


โดยคุณ มือใหม่หัดดู (1583)(14) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:15 น.] #31276 (28/82)
โดยคุณ surapun (197) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 09:27 น.] #31278 (29/82)

หน้าเห็นใจผู้ขายจัง เเพงขึ้นทุกวัน ราคาพระคงขยับเเพงขี้นเเน่ เพราะค่าใช่จ่ายเเพงขึ้น

ตอบโดย webmaster 1/07/53

เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการสูญหายในการจัดส่งทางไปรษณีย์ สมาชิกจะต้องตัดสินใจว่า 100 บาทนั้นคุ้มกับพระเครื่องที่จะสูญหายไปหรือไม่ครับ


โดยคุณ adisornb (115) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 10:00 น.] #31279 (30/82)
โดยคุณ skith (1493) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 11:24 น.] #31281 (31/82)

รับทราบในแนวทางปฏิบัติฯ ..ครับ !!
โดยคุณ nauts (1838)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 11:26 น.] #31282 (32/82)

รับทราบครับ


โดยคุณ เป็กสัมพุทธโธ (1970)(2) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 12:13 น.] #31283 (33/82)
โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2489) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 13:53 น.] #31285 (34/82)

ก็อย่าจ่าหน้าซองส่งถึง บ.การันตีพระ ซิครับ

เพื่อลดการเป็นเป้าในการจารกรรม

เป็นที่อยู่ใหม่ซะ.....


โดยคุณ kinetic (1051)(2) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 15:31 น.] #31286 (35/82)

-ถ้าพระราคาเกิน 20,000 บาท ขึ้นไปละครับ...จะทำงัยดีเอ๋ย...


โดยคุณ Zsunai (1060)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 15:35 น.] #31287 (36/82)

พระราคา 2000 ต้องเพิ่มเป็น 2500 แล้วววววว ก้อดีราคาพระจะได้สูงขึ้นคร๊าบบบบบ


โดยคุณ sestha (1102) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 16:01 น.] #31288 (37/82)

ถ้าพระแพงๆเป็นหมื่นขึ้นไป มีประโยชน์มาก ถ้าพระย่อยแย่แน่ๆ

ตอบโดย webmaster 1/07/53

ถ้าพระราคาไม่แพงมาก และยอมรับการสูญหายได้ ก็สามารถส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ครับ


โดยคุณ jungjung (1373) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 17:02 น.] #31290 (38/82)

น่าจะมีระบบ รับฝาก กรณีมีบัตรนะครับ เช่น
ผมตั้งประมูล แล้วมีคนประมูลได้ ราคา15000 บาท ส่งฝาก สนง +ค่าส่งให้ผู้ตั้งประมูล 100 บาทรวมค่าส่งและค่าพนักงานต่อชิ้น
แจ้งผู้ซื้อว่าส่งฝากแล้ว สนง แจ้งรับของ ผู้ซื้อโอนเงิน สนง ส่งของให้ผู้ซื้อ กรณีนี้ไม่เกี่ยวกัยการส่งเช็คพระหรือ ขอออกบัตร เพราะมีบัตรแล้ว ยกเว้นการ ขอ รีบัตรใหม่
ตั้งราคาเลยว่า ให้บริการเฉพราะเงินจำนวนเท่าไหร่ขึ้นไป เป็นการป้องกันการโกงได้วิธีนึง ทาง สนงานก็ไม่ต้องเสียเวลา เช็คและออกบัตรอีก


โดยคุณ ไข่มุข (13481) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 18:28 น.] #31291 (39/82)

ทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ ( ไปรษณีย์ )

ตอบโดย webmaster 1/07/53

ขณะนี้ฝ่ายกฏหมายการันตีพระกำลังดำเนินการตามกฏหมายกับทางไปรษณีย์เพื่อเป็นคดีตัวอย่างอยู่ครับ หากได้ผลอย่างไรจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


โดยคุณ เฮียติง (232)(1) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 19:55 น.] #31292 (40/82)

เห็นด้วยเลยครับ เป็นคนกลางแล้วคิดค่าธรรมเนียมไปมีคนใช้บริการเยอะแน่ครับ


โดยคุณ ค้ำคูณ (1179) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 20:12 น.] #31294 (41/82)

สุดๆๆ ไปเลยยยย


โดยคุณ Ronado (9947) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 20:52 น.] #31295 (42/82)

ขายใด้ 2000 ส่งออกบัตรอีก 500 บาท ค่าEMSอีก 37 บาท ค่าน้ำมันรถไปส่งอีก
ผู้ตั้งประมูลจะเหลือกำใลตรงใหนครับเนี่ย ผมว่าคิดเฉพาะพระที่มีราคา หมื่นขึ้นดีกว่าใหม


ตอบโดย webmaster 1/07/53

เป็นค่าธรรมเนียมของทางไปรษณีย์ครับ หากสมาชิกยอมรับความสูญเสียได้ก็ส่งแบบไปรษณีย์ ems ธรรมดาได้ ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมครับ


โดยคุณ yaliver (1023) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 21:45 น.] #31296 (43/82)

มาใหม่อีกแล้วพี่น้อง


โดยคุณ durbell9 (446) [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 22:07 น.] #31297 (44/82)
โดยคุณ goods (1904)  [พฤ. 01 ก.ค. 2553 - 22:38 น.] #31298 (45/82)

ค่าส่งพระกลับคืน ถ้าไม่เกิน 5 องค์น่าจะลดราคาเหลือ 50 บาทนะครับ 100 นึงแพงไปนะว่าป่ะ????


โดยคุณ BCC-106 (434) [ศ. 02 ก.ค. 2553 - 06:59 น.] #31310 (46/82)

รับทราบครับ


โดยคุณ น้อยปทุมธานี (947)(1) [ศ. 02 ก.ค. 2553 - 08:13 น.] #31313 (47/82)
โดยคุณ สคารโว (261) [ศ. 02 ก.ค. 2553 - 11:53 น.] #31344 (48/82)

เห็นด้วยนะครับที่มีการประกัน เพราะผมพึ่งโดนมาหยกๆ ส่งพระคืนเนื่องจากพระเก๊ ทางเจ้าของพระให้ที่อยู่มา ส่งตามที่อยู่ มีคนรับของ ทางเจ้าของยอมรับว่าเป็นชื่อของแม่เขา แต่ว่าไม่ได้เป้นคนรับของ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป้นคนรับผิดชอบ ทางเจ้าของพระก้อเงียบหายไม่ติดต่อมาเลยเหมือนจะไม่รับผิดชอบ เห็นบอกกำลังติดต่อกับไปรษณีย์นี่ปาเข้าไปจะเดือนแล้วยังเงียบหาย ผมเพิ่งเข้ามาเล่น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองมาตลอดแต่กับมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ อย่างมึนครับ

แต่ยังไงก้อยังมั่นใจและเคารพกับระบบของเว็บจีอยู่

พอดีอยากถามครับว่าแล้วถ้าพระมีมูลค่ามากกว่า 20000 จะทำยังไงครับ

ตอบโดย webmaster 2/07/53

โดยปกติแล้วถ้าประกันวงเงิน 20000 บาท ทางไปรษณีย์ก็จะระมัดระวังมากกว่าปกติอยู่แล้วครับ หากยังไม่วางใจและพระมีมูลค่าสูง ต้องใช้วิธีรับส่งด้วยตนเองที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ตึกมงคล แล้วละครับ


โดยคุณ yabyab (33) [ศ. 02 ก.ค. 2553 - 17:38 น.] #31369 (49/82)

รับทราบครับ เยี่ยมครับ


โดยคุณ korngavee (1521) [ส. 03 ก.ค. 2553 - 19:06 น.] #31395 (50/82)

รับทราบครับ.....ถ้าป้องกันความเสี่ยงก็ ok ถ้ายอมรับความเสี่ยงเอง..ก็แล้วแต่ละครับ..พี่น้อง


โดยคุณ yuktanan (52) [ส. 03 ก.ค. 2553 - 20:51 น.] #31396 (51/82)

รับทราบ


โดยคุณ VEERA (0) [อา. 04 ก.ค. 2553 - 11:39 น.] #31403 (52/82)

รับทราบด้วยคนครับโดยคุณ มหาเวส (3342) [อา. 04 ก.ค. 2553 - 13:26 น.] #31404 (53/82)

รับทราบครับ การส่งแบบEMS รับประกันอุ่นใจดีครับ ถ้าส่งแบบEMS ธรรมดา ก็จะเสียวๆเหมือนกันครับ สุดท้ายไม่ได้บังคับ อยู่ที่ความสมัครใจของผู้ตั้ง กับ ผู้ประมูล


โดยคุณ sai-9ton (7010) [อา. 04 ก.ค. 2553 - 21:44 น.] #31410 (54/82)

ก็ดีครับใครไม่อยากเสี่ยงก็ออกเงินกันเองตามความสบายใจ..ซื้อความสบายใจอีกชั้นหนึ่งครับ..แฮ่ๆ..


โดยคุณ ท่านเปา (1720) [อา. 04 ก.ค. 2553 - 21:47 น.] #31412 (55/82)

รับทราบครับ..(แม้ว่าจะช้าไปหน่อย)..โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ของมูลค่าเกิน 5 พันก็น่าจะทำแบบรับประกันครับ...พอจะคุ้มทั้งผู้ส่งและผู้รับ...ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็แล้วกัน...


โดยคุณ น้ำมนต์53 (114) [จ. 05 ก.ค. 2553 - 07:30 น.] #31414 (56/82)

รัดกุมดีครับ........งานนี้......คงไม่รีดเลือดจากปูนะครับ


โดยคุณ chom22 (507) [จ. 05 ก.ค. 2553 - 17:24 น.] #31423 (57/82)

รับทราบครับ...สมาชิกใหม่เข้ามาศึกษา กฏ ระเบียบต่างๆครับ...ขอบคุณครับ


โดยคุณ punyapol (1879)(1) [อ. 13 ก.ค. 2553 - 09:15 น.] #31492 (58/82)

พอได้ครับ แต่แนะนำว่า เล่นพระย่อยดีกว่าครับ
เบากระเป๋ากว่ากันเยอะครับ


โดยคุณ potha (1087) [พฤ. 22 ก.ค. 2553 - 09:46 น.] #31560 (59/82)

ไปรษณีย์รับประกันแต่ความสูญหาย ไม่ใช่เสียหาย ไม่ใช่หรือครับ......


โดยคุณ sasompra (184) [จ. 02 ส.ค. 2553 - 02:43 น.] #31607 (60/82)

โห อ่านไปอ่านมาชักรู้สึกว่า ไปรษณีย์ไทย อยู่ในขั้นที่ไม่น่าไว้วางใจเลยครับ มีหัวขโมยเยอะหรือว่าทำของหายบ่อยตลอดเลยหรือป่าวครับ กำลังจะประมูลพระหลักหมื่นสักองค์แต่ก็ชักจะเริ่มป๊อดๆซะแล้วครับ


โดยคุณ supaket808 (578) [พ. 04 ส.ค. 2553 - 00:48 น.] #31613 (61/82)

รับทราบครับ แต่ผมงง เรื่อง ค่าตรวจสอบพระ กับ ค่าออกบัตรรับรองพระเครื่อง เนื่องจากผมเป็๋นสมาชิกใหม่ครับ ความหมายเดียวกันแต่ทำไม ในเมื่อตรวจสอบพระอย่างเดียวก็เสีย 100 บาท ออกบัตรรับรองพระเครื่องก็เสียอีก100 บาท ทำไมถึงไม่เอาสองอย่างนี้มารวมกันทีเดียวละครับ จะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ตั้งประมูล ด้วยความเตารพ ขอบคุณครับ


โดยคุณ somsakyoung (2272) [พฤ. 05 ส.ค. 2553 - 18:51 น.] #31632 (62/82)

สมมติว่าผมส่งพระไปตรวจสอบและให้ สนง.การันตีพระออกบัตร จำนวน 10 องค์ จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ สมมติว่ามีพระไม่แท้ 2 องค์ และพระแท้ 8 องค์ ออกบัตรให้ด้วย ส่งพระแบบรับประกันความเสียหายด้วย ขอให้ทาง สนง. แจงรายละเอียดให้ผมด้วย ว่าเสียทั้งหมดเท่าไหร่รวมค่าจัดส่งพระคืน และใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่วัน ขอบคุณมากครับ


โดยคุณ probation (931) [ส. 07 ส.ค. 2553 - 08:40 น.] #31683 (63/82)


เพิ่งโดนมาครับ

ส่ง อีเอ็มเอส ไปที่ ดินแดง แต่ ดันไปที่ สามเสนใน คนส่งไปส่งที่

บริษัทไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ รับไว้

ทั้งที่ จ่าหน้า มันคนละเรื่อง เลย ครับ

ผมติดต่อไปรณีย์ปลายทาง แนะนำให้ผม ตั้งเรื่องสอบสวน

ตอนนี้ ก็ อาทิตย์หนึ่งแล้ว ยังเงียบ ไม่มีการติดต่อกลับมาจากไปรณีย์เลย ครับสรุป พี่เขา ไม่ได้พระ ผมโอนเงินคืน แต่ไปรณีย์ ยังเงีบบอยู่

และที่สำคัญ คนที่รับไป คงคิดว่าจะสบายใจ แต่ น่าจะคิดผิด เพราะ

เหรียญ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม ของเขาแรง หากได้มาไม่บริสุทธิ์

เดี๋ยวตายโหง ไม่รู้ตัว หุหุหุ


((((((((( แค่อยาก ระบาย ความรู้สึก )))))))


โดยคุณ สายธารทิพย์ (537) [ส. 07 ส.ค. 2553 - 21:13 น.] #31690 (64/82)

สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็เห็นด้วยกับการประกันพระสูญหายหรือชำรุด แต่ถ้าพระราคาถูกรวมค่าส่ง+ค่าประกัน แล้วกำไรจะมีเหลือมั๊ยเนี่ยย.....โดยคุณ pdarnswat (2740) [อา. 08 ส.ค. 2553 - 12:00 น.] #31696 (65/82)

ผมสอบถามครับ.
มีผู้ปิดประมูลพระผมได้ในราคา 25,000.- ต้องการให้ผมออกบัตรรับรอง และผมต้องการประกันการสูญหายในระหว่างการจัดส่งด้วย ผมต้องแนบเงินให้การันตีพระเท่าไหร่(ออกบัตร+รับประกันสูญหาย) และ ผู้ชนะการประมูลจะต้องโอนเงินให้ผมเท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากครับ...
โดยคุณ somsakyoung (2272) [จ. 09 ส.ค. 2553 - 11:43 น.] #31707 (66/82)

ทางเวปฯไม่เห็นตอบเลยรออ่านอยู่หลายกระทู้แล้วครับ ตอบหน่อยครับ


โดยคุณ TONG1999 (379) [จ. 09 ส.ค. 2553 - 23:24 น.] #31712 (67/82)

แก้ปัญหาไม่ถูกจุดครับ เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว มีอย่างที่ไหน ถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ก็ไม่ต้องมีแบบประกัน ราคาเท่าไหร่ก็ยอมรับกันไม่ได้ทั้งนัันครับผมว่า นั้นเป็นผลที่ตามมาว่าเราต้องยอมจ่ายเพิ่ม เพื่อให้ของของเราถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ แล้วทำไม่พี่ไปรษณีย์ไม่ปรับปรุงการให้บริการล่ะครับพี่....อีกอย่างจ่าหน้าซองถึง บ.การันตรีพระ ตอนนี้ยเค้ารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองครับ ตกเป็นเป้าอยู่แล้ว ขอให้มีช่องโหว่โดนเต็มๆ พระแพงๆ คิดให้ดีๆ ครับไม่คุ้ม ครับ


โดยคุณ ฅนเจียงฮาย (964) [พฤ. 12 ส.ค. 2553 - 23:12 น.] #31784 (68/82)

ขอโทษนะครับผมอยากถาม webmaster หน่อยนะครับ ถ้าหากว่าผมจะส่งพระไปออกบัตร จำนวน 5 องค์ผมต้องแนบเงินไปเท่าไหร่ครับ ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ สุทธิพงษ์ (466)(2) [ส. 14 ส.ค. 2553 - 10:52 น.] #31815 (69/82)

ส่งพระย่อยไปไม่เห็นหายเลยครับพี่น้อง.......พระหลักร้อยประกันความเสี่ยงอีก215 บาท
อยากให้หายจังเลยครับพี่น้อง..........


โดยคุณ jabulani (36) [จ. 20 ก.ย. 2553 - 10:29 น.] #32414 (70/82)
โดยคุณ armarging (3726)(1) [พ. 29 ก.ย. 2553 - 16:42 น.] #32562 (71/82)

ของผมเพิ่งดดนมาวันนี้เองเลยครับ สดๆร้อนๆ
ไปรับพระที่ไปรษณีย์ มีแต่กล่องกับกระดาษข้างใน

มีรับประกันของหาย5000 บาท แต่พระราคา22200

ที่จริงผมว่าไม่ต้องมีหรอกครับประกงประกัน
เพราะมันเขียนตรงกล่อง ล่อใจพวกขโมย ว่ารับประกันเท่านั้นรับประกันเท่านี้
ไม่รู้ว่ามันจะเขียนบอกโขมยไปทำไม


โดยคุณ armarging (3726)(1) [พ. 29 ก.ย. 2553 - 16:45 น.] #32563 (72/82)ตอนนี้ก็กำลังแจ้งให้ทางจีพระดำเนินการอยู่ครับ
ต้องยอมรับว่าผมซวยจริงๆ เปิดมามีแต่กระดาษข้างใน
เป็นพระยอดธงรุ่น5หลวงพ่อคูณเนื้อทองคำ เบอ91
ไม่น่าส่งแบบมีประกัน ขอเตือน เพราะไปรษณีย์จะติดสติ๊กเกอร์ แถมเขียนบอดโขมยไว้อีก ว่าประกัน ล่อใจ ให้มันแกะดู


โดยคุณ pong9 (245)(3) [จ. 04 ต.ค. 2553 - 01:24 น.] #32663 (73/82)

อ่านดูแล้วเศร้ามากครับน่าเห็นใจมากๆผมหันมาเล่นพระหลัก1,000ดีกว่าถึงจะถูกแต่แท้ท่านก็คุ้มครองเหมือนกันครับ...


โดยคุณ atichnun (402) [อ. 23 พ.ย. 2553 - 22:10 น.] #33315 (74/82)

ขอถามหน่อยครับ ผู้ชนะประมูลต้องการให้ออกบัตร ราคาปิดประมูล ที่ 3400 และผมต้องการประกันการสูญหาย ผมต้องแนบเงินเท่าไหร่(ออกบัตร+รับประกันสูญหาย)


โดยคุณ กังหัน (623) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 23:46 น.] #35616 (75/82)

ถ้าเป็นจริงเหมือนเพื่อนสมาชิกกำลังเจออยู่เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับพวกเราต้องช่วยกัน
แล้วละครับประกันยังไงก็ไม่คุ้มครับเสียเวลามากๆมันอะไรกันครับกับวงการไปรษณีย์ไทย
ไว้ใจไม่ได้แล้วครับเห็นใจคุณ armarging จริงๆ เอายังไงกันดีล่ะพวกเรา ช่วยกันออกเสียง
เยอะๆครับ@@@กังหัน@@@


โดยคุณ StepTime (303) [อา. 30 ม.ค. 2554 - 10:20 น.] #36590 (76/82)

ไปรษณีย์ไม่รับประกันพระเครื่องนี่ครับ
วันก่อนเพิ่งไปส่ง เค้าบอกไม่รับประกันพระเครื่อง
แต่ให้ระบุเป็นอย่างอื่นแทนโดยคุณ chairut (5281) [อา. 06 มี.ค. 2554 - 19:42 น.] #36844 (77/82)

เรียน ท่านผู้จัดการ จีพระ ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับเพิ่งประมูลพระได้ในราคา 490 บาทผมอยากทราบว่าต้องเสียค่าส่งพระให้ผู้ตั้งประมูลหรือเปล่า ถ้าเสีย เท่าไหร่ครับ และค่าโอนเงินให้ผู้ตั้งประมูล 25 บาทผมก็เป็นคนออกให้ แต่แค่อยากทราบว่าค่าส่งพระใครจะเป็นคนออกให้ครับ จาก ผู้มีประสบการณ์น้อย มือใหม่จริง ๆ ชัยรัตน์


โดยคุณ jackyjacky (1179)(1) [ศ. 10 มิ.ย. 2554 - 19:28 น.] #37633 (78/82)
โดยคุณ หัดเดิน (316) [ศ. 18 พ.ย. 2554 - 16:42 น.] #39125 (79/82)

ถ้าผู้ชนะประมูลขอให้เราส่งพระไปออกบัตร
เราต้องแนบเงินไปเท่าไรครับ
400 หรือ 500 ครับ


โดยคุณ sutarn (900) [พฤ. 09 ส.ค. 2555 - 22:13 น.] #42599 (80/82)

รับประกันพัสดุทำไมต้องเขียนว่าพัสดุนี้มีประกันเท่านี้เท่านั้น ทำให้ล่อตาโจรจริงๆ


โดยคุณ frendship99 (480) [อ. 28 ส.ค. 2555 - 18:42 น.] #42711 (81/82)


เรื่องใหญ่ รบกวนพี่ๆด้วยครับ ผมชนะประมูล เขาส่งมาให้แบบลงทะเบียนธรรมดา และผมไม่ได้รับเลย คือหาย อย่างนี้ผมจะได้รับเงินคืนไหมครับโดยคุณ ชิษณุพงศ์ (335) [พ. 19 ก.ย. 2555 - 20:30 น.] #43299 (82/82)

ถ้าเราไม่ส่งล่ะครับ เช่นเราอยู่ใกล้หรือผ่านมาที่ สนง. เราสามรถเอาพระมาออกบัตรได้เลยหรือเปล่าครับ หมายความว่ารอการออกบัตรกี่วันก็แล้วแต่ที่สำคัญคือ มาส่งด้วยตัวเองออกบัตรเสร็จแล้วให้ สนง. ส่งให้ หรือมารับเอง แบบนี้ครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM