(18-02-2020 09:04) ขณะนี้ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล db2(2) ได้ กรุณารอประมาณ 10 นาทีแล้วลองเข้าใหม่